top of page

Reglement

Hands-On Learning

Het wangedrag van een leerling kan de les stagneren en daardoor een onplezierige
Sfeer veroorzaken. Men dient daarom de volgende regels strikt in acht te nemen,
Een schorsing kan anders het gevolg zijn.

Algemeen

 • Op tijd aanwezig zijn voor aanvang van de les (rekening houden met verkleden).

 • Sportief en loyaal zijn tegenover medeleerlingen.

 • Let op het taalgebruik.

 • Verzorging van de kleding en lichaam (houdt nagels kort).

 • Voor het betreden en bij het verlaten van de zaal dient men bij de entree te groeten volgens de Kempo-etiquette;

 • Men brengt de rechter vuist tegen de linker handpalm en spreekt het woord “tadjoe” uit. Tevens dient men de Sifu (=leraar), de sihing (=assistent) en de medeleerlingen te groeten.


Kleding

 • Om uniformiteit van kleding te behouden, dienen de kempopakken met het bijbehorende embleem gedragen te worden.

 • Het zwarte kempopak bestaat uit een jas, band en een broek.

 • Het clubembleem is verplicht en dient links op de jas (borsthoogte) te worden aangebracht.

 • De band (naar gradatie) dient over de jas te worden gedragen (tot de 5e tjie is de band wit).

 • Voor de heren is het gebruik van een protector verplicht.


Tijdens de les

 • De les wordt niet voortijdig verlaten, tenzij e.e.a. voor de les is afgesproken met de Sifu.

 • Het dragen van sieraden en andere versierselen die eventuele verwondingen kunnen toebrengen zijn niet toegestaan.

 • Het dragen van schoenen is niet toegestaan tenzij hier een gegronde reden voor is.

 • In de zaal en/of tijdens de les wordt niet gerookt en/of geconsumeerd.


In de kleedkamers

 • Hier wordt niet gerookt en/of geconsumeerd.


Schade en diefstal

 • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal, vermissing of verwisseling van persoonlijke eigendommen.

 • De leerling vrijwaart de school aan alle vorderingen tot schadevergoeding vanwege door hem/haar toegebrachte beschadigingen aan de zaal, toestellen, instrumenten of overige inventaris.

 • Schadelijke gevolgen; lichamelijk, ten gevolgen van de sport zijn voor eigen risico van de beoefenaar.


Inschrijvingen

 • Inschrijving als leerling van de sportschool geschiedt door middel van een inschrijfformulier.Deze moet volledig ingevuld en ondertekend, alsmede vergezeld van twee recente pasfoto’s bij de Sifu worden ingeleverd.

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en dient bij inlevering van het inschrijfformulier te worden voldaan, waarna men in het bezit komt van een lidmaatschap- graduatiekaart.


Minderjarigen
Voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het inschrijfformulier mede te ondertekenen en zijn zij verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement.

Contributie
De contributie bedraagt € 20,00 per maand en dient per kwartaal vooruit te worden betaald.
Dit dient contant te worden voldaan en wel op de eerste lesavond van het kwartaal.

Restitutie van contributie
In de volgende gevallen worden de uitgevallen lessen niet gerestitueerd:

 • Bij verzuim van bijvoorbeeld ziekte, ongeacht welke prive redenen. In geval van langdurig verzuim door ziekte, ongeval, kan in overleg met de Sifu tot een oplossing worden gekomen, indien hiervan tijdig melding is gemaakt.

 • Indien van gemeentewege de zaal niet ter beschikking wordt gesteld.

 • Wanneer de school wegens verplichte schoolvakantie is gesloten en/of wanneer men zelf met vakantie gaat.

 • Indien de les geen doorgang kan vinden vanwege een feest- of gedenkdag.

 • Bij een eventuele schorsing.

 • Er wordt zoveel mogelijk getracht de gemiste lessen, in overleg met de Sifu, te laten inhalen.


Examens

 • Examens zullen op een door de Sifu nader tijdstip, in principe om het jaar plaatsvinden.

 • Het examengeld bedraagt € 10,00 en dient uiterlijk twee weken voor het examen te worden voldaan.

 • Tevens dient tegelijkertijd de lidmaatschap- graduatiekaart te worden ingeleverd.


Beëindiging lidmaatschap

 • Beëindiging van het lidmaatschap dient tenminste een maand van voor aanvang van de eerste dag van de maand schriftelijk te worden opgegeven bij de Sifu.

 • Bij verzuim hiervan wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet en blijft men derhalve contributieplichtig.


Verhindering

 • Indien men wegens ziekte of andere persoonlijke redenen een les (of lessen) niet kan volgen dient men de Sifu hier tijdig van op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch uiterlijk twee uur voor aanvang van de les onder telefoonnummer 06-51235307.


Wanneer iedereen zich aan dit reglement houdt zullen de lessen plezierig en sportief verlopen!

bottom of page